Hudhud Fund Raising Event: Memu Saitham by All Stars(November 30)